SAMI
Home
People
Publications
Journal Club
Links

Research
Projects
Grants
Software
Databases

Teaching
Courses
Thesis

Diplomové a bakalářské práce v oboru zpracování patologické řeči

Proč se zapojit do projektů v oboru zpracování řeči na SAMI?

 • atraktivní interdisciplionární výzkum v oblasti spojující techniku a medicínu
 • široké využití v neurologii v oblasti diagnostiky, monitorování a terapie onemocnění centrální nervové soustavy
 • vývoj technologií pro současné trendy v medicíně
 • přístup k unikátním medicínským databázím
 • aktuální mezinárodní význam (viz publikace SAMI)
 • možnost aktivního zapojení do výzkumných projektů (viz projekty SAMI)
 • možnost spolupráce s prestižními mezinárodními pracovišti
 • možnost pokračování ve formě disertační práce


  Dostupná témata:

  Automatické hodnocení tíže motorických poruch z řeči u Huntingtonovy nemoci

  Huntingtonova nemoc je vzácné dědičné neurodegenerativní onemocnění části mozku zvané bazální ganglia, charakteristické nekoordinovanými trhavými pohyby těla a snížením mentálních schopností postihující jedince obojího pohlaví. Mezi hlavní motorické příznaky nemoci patří chorea, bradykineze, postižení časování, rigidita, dystonie, ale také porucha řeči, která může být ovlivněna nezávisle různými příznaky. Cílem práce je vývoj systému umožňujícího odhad míry motorického postižení jedince na bázi řečové promluvy. Systém je využitelný pro aplikace vzdáleného monitorování jedinců, kterému je v současné době ve světě věnována značná pozornost (Goetz et al. 2009, Movement Disorders).

 • Zařazení: diplomová práce
 • Literatura: Goetz (2009), Tsanas (2010), Bayestehtashk (2014)
 • Co bych měl umět? základy programování v MATLABu, základy zpracování signálů
 • Co se naučím? základy patofyziologie Huntingtonovy nemoci, základní metody objektivního hodnocení patologické řeči, pokročilejší regresní metody, shopnost samostatné práce s mezinárodní literaturou (anglický jazyk)
 • Kontakt: ruszjan et fel.cvut.cz

  Automatické hodnocení vokalické oblasti u Parkinsonovy nemoci

  Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia nigra. Jedním z příznaků Parkinsovy nemoci je také charakteristická porucha artikulace, která se projevuje snížením celkové srozumitelnosti. Jedním z tradičních měření pro objektivní hodnocení artikulace je tzv. vokalický trojúhelník, který akusticky obrazí polohu jazyka při artikulaci jednotlivých samohlásek. Cílem práce je vyvinout systém umožňující automatické hodnocení artikulace u Parkinsonovy nemoci na bázi různých řečových promluv. Hodnocení artikulace u Parkinsonovy nemoci je věnována dlouholetá mezinárodní pozornost, protože objektivní hodnocení poruch artikulace může být využitelné při včasné diagnostice, monitorování progrese nemoci a efektů terapie.

 • Zařazení: diplomová práce
 • Literatura: Skodda (2012), Sandoval (2013), Rusz (2013)
 • Co bych měl umět? základy programování v MATLABu, základy zpracování signálů
 • Co se naučím? práce s programem Praat, metody objektivního hodnocení artikulace samohlásek, metody extrakce formantů, pokročilejší klasifikační metody, shopnost samostatné práce s mezinárodní literaturou (anglický jazyk)
 • Kontakt: ruszjan et fel.cvut.cz

  Automatické hodnocení hlasového třesu u dysartrií

  U pacientů s neurologickými onemocněními se jako jeden z možných příznaků může rozvinout hlasový tremor. Tyto deficity hlasu se mohou akusticky projevit na nízkých frekvencích okolo 3 Hz. Bohužel výzkumu hlasového tremoru nebyla zatím věnována dostatečná pozornost. Znalost hlasového tremoru přitom může být velmi důležitým ukazatelem při brzké a diferenciální diagnóze různých neurologických onemocnění. Cílem práce je vyvinout algoritmus pro automatické hodnocení hlasového tremoru a vyzkoušet jej na vybraném vzorku pacientů s poruchami CNS.

 • Zařazení: diplomová práce
 • Literatura: Ackermann (1991), Boutsen (2011), Castillo-Guerra (2010)
 • Co bych měl umět? základy programování v MATLABu, základy zpracování signálů
 • Co se naučím? práce s programem MDVP, metody objektivního hodnocení fonace, pokročilejší filtrační metody, shopnost samostatné práce s mezinárodní literaturou (anglický jazyk)
 • Kontakt: ruszjan et fel.cvut.cz

  Hodnocení artikulace konsonant u Parkinsonovy nemoci

  Jedním z příznaků poruch řeči u Parkinsonovy nemoci je nepřesná artikulace konsonant. Ty se mohou projevit přes oslabení obličejových svalů až po nesprávný pohyb jazyka. V rámci našeho dlouhodobého výzkumu jsme vyvinuli dvě zcela nové úlohy, kde jsou pacienti požádání o opakování sykavek /s/ (vyžadující významné zapojení obličejových svalů) a opakování velární konsonanty /k/ (vyžadující významné zapojení kořene jazyka). Ačkoli výzkum konsonant u dysartrií má potenciálně významný přínos pro diagnostiku a terapii, možnostem hodnocení konsonant byla věnována zatím velmi malá pozornost. Cílem této práce je analyzovat přerušované syčení a důrazné opakování hlásky /k/ u Parkinsonovy nemoci a prozkoumat možnosti jejich objektivního akustického hodnocení.

 • Zařazení: diplomová práce
 • Literatura: Kent (1999), Chen (2001), Tjaden (2003)
 • Co bych měl umět? základy práce s MATLABem, základy zpracování signálů
 • Co se naučím? metody objektivního hodnocení artikulace konsonant, shopnost samostatné práce s mezinárodní literaturou (anglický jazyk)
 • Kontakt: ruszjan et fel.cvut.cz

  Logopedický software pro hodnocení základních parametrů poruch řeči

  Předchozí výzkum ukázal, že pacienti s Parkinsonovou nemocí trpící poruchami řeči dokážou cíleně zlepšit svůj řečový výkon. Zavedení logopedické terapie tedy pomáhá takto postiženým pacientům k lepší sociální integraci. Největší průlom v terapii řeči pro pacienty s výskytem Parkinsonovy nemoci nastal při zavedení terapie LSVT (Lee Silverman Voice Treatment). Vývoji technologií pro objektivizaci efektů terapie je věnována velká pozornost. V dnešní době je sice dostupná řada komerčních i volně stažitelných software (MDVP, Praat) umožňující analýzu patologické řeči, avšak jejich využitelnost pro automatickou zpětnou vazbu při terapii řeči (tak aby mohla být využita v logopedické praxi) je velmi omezená. Cílem této práce je vývoj logopedického software umožňující automatickou analýzu několika representativních řečových paremetrů, které bývají postižené u Parkinsonovy nemoci, tak aby byl využitelný pro rychlé sledování efektů terapie.

 • Zařazení: diplomová práce
 • Literatura: Maier (2009), Halpern (2012), Tsanas (2014), Tykalová (2014)
 • Co bych měl umět? programování (C++, JAVA nebo jiný vhodný proramovací jazyk), základy zpracování signálů
 • Co se naučím? základy zpracování řeči, implementace základních signálových metod do reálné aplikace, vývoj samostatné aplikace a její integraci do klinické praxe
 • Kontakt: ruszjan et fel.cvut.cz


 • Contact:
  Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  Department of Circuit Theory
  Technicka 2, 166 27 Prague 6, Czech Republic
  Phone: +420 2435 2236, e-mail: cmejla at fel.cvut.cz